Over BSG

 

Waarom BSG

 

BSG Contact Hoofdkantoor
Rooseveltweg 15
1314 SJ Almere
The Netherlands

Telefoon:+31 (0)36 751 7000

FAX:+31 (0) 36 751 7097
E-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

SMA logo

BSG Contact Algemene Voorwaarden

BSG Contact BV

1. Algemeen Gedeelte

Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte en een bijzonder gedeelte. In het bijzondere gedeelte zijn de specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot telemarketing activiteiten.

Indien en voor zover enige bepaling uit het bijzondere gedeelte afwijkt van het gestelde in het algemeen gedeelte, prevaleert het bepaalde in het bijzondere gedeelte, voor zover er sprake is van toepasselijkheid van desbetreffende bepaling uit het bijzondere gedeelte.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, leveringen en andere rechtshandelingen door of namens BSG Contact BV. (hierna te noemen: BSG ) en haar werkmaatschappijen / bedrijfsonderdelen.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij BSG als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.
2.3 Van deze Voorwaarden kan door partijen slechts schriftelijk worden afgeweken.
2.4 Indien en voor zover komt vast te staan dat op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan, terwijl tevens de geldigheid van de overige bepalingen onverlet blijft.


Artikel 3 – Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomsten; wijzigingen

3.1 Alle aanbiedingen van BSG zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van de aanbieding bekende specificaties en de aanbieding komt te vervallen, indien meer dan drie maanden zijn verlopen zonder dat acceptatie heeft plaatsgevonden. Alle door BSG verstrekte opgaven zijn met zorg gedaan, zonder dat er voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen zullen voordoen.
3.2 Overeenkomsten, inclusief wijzigingen op reeds bestaande overeenkomsten, komen pas tot stand na schriftelijke orderbevestiging door BSG, dan wel – bij gebreke van een dergelijke opdrachtbevestiging – op het tijdstip dat BSG tot uitvoering van enige opdracht is overgegaan. Opdrachtgever is verplicht de opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Indien het vermelde in de opdrachtbevestiging van BSG afwijkt van het vermelde in de schriftelijke opdracht door de opdrachtgever, dan geldt het vermelde in de opdrachtbevestiging van BSG, tenzij opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk daarop reageert.
3.3 BSG heeft het recht om opdrachten, die naar inhoud of vorm in strijd zijn met wet- en regelgeving, te weigeren c.q. reeds in behandeling genomen opdrachten te retourneren. Opdrachtgever vrijwaart BSG in een dergelijk geval ten opzichte van aanspraken van derden, terwijl opdrachtgever in het kader van het gestelde in dit artikel tevens te allen tijde zal afzien van het indienen van enige schadevergoeding bij BSG.
3.4 BSG zal een verzoek van opdrachtgever om met wijzigingen, aanvullingen en/of correcties van de overeengekomen werkzaamheden en /of leveringen in te stemmen welwillend overwegen, maar BSG is nimmer verplicht tot instemming met een dergelijk verzoek van opdrachtgever. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk en tijdig te geschieden. Een dergelijke instemming kan slechts geacht te zijn gegeven, indien zulks door BSG uitdrukkelijk en schriftelijk is kenbaar gemaakt dan wel BSG door uitvoering van de gewijzigde opdracht te kennen heeft gegeven in te stemmen met de verzochte wijzigingen. BSG is gerechtigd alle kosten verbonden met en voortvloeiend uit een dergelijk verzoek aan opdrachtgever in rekening te brengen.
3.5 BSG is gerechtigd, indien op verzoek van opdrachtgever enige prestatie wordt verricht voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, daarvoor betaling te verlangen overeenkomstig de geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Tevens is BSG gerechtigd, ook indien geen overeenkomst met opdrachtgever tot stand komt, gemaakte kosten verbonden aan het uitbrengen van schriftelijke aanbiedingen aan de (potentiële) opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 4 – Prijzen

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn de overeengekomen prijzen exclusief BTW en /of belastingen, verzekeringen, kosten van afwijkende rapportering dan wel kosten als gevolg van additionele levering van diensten.
4.2 Alle extra en /of spoedwerkzaamheden – al dan niet ten gevolge van wijziging van de opdracht die niet specifiek in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging zijn begrepen en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht kunnen aan opdrachtgever separaat worden doorberekend. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen voor de realisering van de overeenkomst een verhoging ondergaan, voordat BSG de opdracht (geheel) heeft uitgevoerd, is BSG gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, indien en voor zover er ten minste 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst verstreken zijn.
4.3 Worden de te verwerken zaken zoals belscripts en data later dan 5 werkdagen voor de eerste werkdag van de overeengekomen periode van de uit te voeren opdracht aangeleverd bij BSG, dan is BSG gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen. Meer in het algemeen komen kosten voor rekening van de opdrachtgever, indien BSG genoodzaakt is extra kosten te maken ten gevolge van vertraging, ontstaan uit omstandigheden aan de zijde van opdrachtgever, waaronder begrepen overmacht. Opdrachtgever vrijwaart BSG jegens derden terzake van in dat verband ingestelde vorderingen van derden.
4.4 Bij samengestelde opdrachten bestaat geen verplichting zijdens BSG tot levering van een gedeelte tegen een proportioneel gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk scripts, data of andere materialen zijn overlegd, is BSG niet gebonden aan de voor het geheel gegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.


Artikel 5 – Aflevering, Transport, Opslag

5.1 De aflevering van zaken wordt geacht te hebben plaatsgevonden: indien de zaken door of namens opdrachtgever worden afgehaald: op het moment van in ontvangst nemen van de zaken: bij verzending door tussenkomst van de PTT dan wel een beroepsvervoerder: de dag waarop de zaken ter verzending worden aangeboden: ingeval van cash refund-acties: de dag waarop een betalingsopdracht wordt gegeven aan de Bank.
5.2 Transport van zaken geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever; tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken van de voor BSG gebruikelijke wijze van verzending, komen de meerkosten voor rekening van opdrachtgever.
5.3 Materiaal dat door BSG bezorgd of verwerkt dient te worden, dient franco binnen de overeengekomen termijn te worden afgeleverd aan de door BSG vooraf opgegeven besteladressen.
5.4 Indien opdrachtgever aan BSG voorraden ter bewaring geeft, zal opdrachtgever zorgdragen voor verzekering van deze voorraden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Kosten van opslag komen voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 6 – Leveringstermijnen/uitvoering van werkzaamheden, diensten

6.1 Opgegeven leveringstermijnen en termijnen in verband met het verrichten van werkzaamheden/diensten gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door BSG opgegeven termijnen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat tijdig en adequaat door of in opdracht van opdrachtgever de benodigde materialen en/of gegevens c.q. informatie (dragers) aan BSG ter hand worden gesteld. Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop BSG de overeengekomen werkzaamheden/leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de aflevering zal plaatsvinden, na aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigingen.
6.2 BSG is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen, tenzij de aard van de prestatie zich daartegen verzet. Daarbij kan elke gedeeltelijke uitvoering van de werkzaamheden, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, afzonderlijk worden gefactureerd. Betaling dient met inachtneming van het bovenstaande te geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of de aflevering in fasen zullen plaatsvinden, is BSG gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden en/of afleveringen die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en daarop betrekking hebbende, verschuldigde facturen heeft voldaan.
6.3 BSG behoudt zich het recht voor de overeengekomen prestatie(s) geheel of ten dele door derden te laten verrichten.
6.4 Opdrachtgever zal BSG in redelijkheid steeds tijdig alle medewerking verlenen, gegevens en inlichtingen verschaffen, die BSG noodzakelijk of nuttig acht ten einde de opgedragen werkzaamheden of afleveringen te kunnen verrichten. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever BSG apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens zal verschaffen, zullen deze te allen tijde voldoen aan de specificaties die BSG aan opdrachtgever kenbaar maakt.
6.5 In geval opdrachtgever wijzigingen in een gegeven opdracht niet schriftelijk heeft opgegeven, is het risico voor de juiste uitvoering van de gewijzigde opdracht door BSG voor rekening van de opdrachtgever.
6.6 Door het verstrekken van een opdracht machtigt opdrachtgever BSG bij voorbaat de handelsnaam van opdrachtgever te gebruiken ter opening van en bij gebruik van bank- en girorekeningen ten name van BSG ten behoeve van acties, aangevangen door BSG in opdracht van opdrachtgever.


Artikel 7 – Betaling

7.1 Facturen van BSG dienen binnen veertien dagen na factuurdatum voldaan te worden op de door BSG aan te geven wijze. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij in kracht van gewijzigde gedane arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of grond tot opschorting heeft. BSG is te allen tijde gerechtigd onmiddellijk na de totstandkoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, bijvoorbeeld 2-wekelijks of maandelijks, te factureren.
7.2 BSG is gerechtigd opdrachten met een factuurwaarde, gelijk aan of hoger dan Euro 2.000,- exclusief BTW, in twee delen te factureren en wel als volgt: 1e deel bij of direct na opdrachtbevestiging, restant bij of onmiddellijk na aflevering/uitvoering.
7.3 Ingeval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van opdrachtgever, ongeacht of BSG ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
7.4 Ingeval van niet tijdige betaling is opdrachtgever een rente verschuldigd ten bedrage van het promessedisconto van de Nederlandsche Bank N.V. + 3%, met een minimum van de wettelijke rente per jaar.
7.5 Buitengerechtelijke incassokosten kunnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een schriftelijk gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft voldaan. De buitengerechtelijke incassokosten worden minimaal gesteld op 15% van het uitstaande, verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 125,- exclusief BTW.
7.6 Betalingen door of vanwege opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht anders duidende aanwijzing van de opdrachtgever.
7.7 Wanneer opdrachtgever niet uiterlijk 8 dagen na datum dagtekening van de factuur schriftelijk heeft gereageerd op de door BSG berekende prijs, wordt opdrachtgever geacht deze prijs te hebben geaccepteerd en goedgekeurd.
7.8 BSG is gerechtigd opdrachtgever een voorschotfactuur te zenden voor door opdrachtgever verschuldigde porto- en/of verzendkosten, ingeval van mailingservices en/of cash refund-acties. Deze facturen dienen in dat geval vóór uitvoering van de opdracht voldaan te worden.
7.9 BSG is te allen tijde gerechtigd hetgeen door opdrachtgever aan BSG ter beschikking is gesteld in verband met de aan BSG verleende opdracht, waaronder op enige drager aangeleverde databestanden, onder zich te houden en de afgifte daarvan op te schorten, totdat opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens BSG.


Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud, Intellectueel eigendom, Know How

8.1 BSG behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde of te leveren zaken te verrichten diensten/werkzaamheden voor, totdat integraal aan haar zullen zijn voldaan:
A.   de door opdrachtgever verschuldigde prestatie(s) voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden;
B.   vorderingen wegens tekortschieten van opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst(en). De eigendom van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, al dan niet in het kader van aan hem verleende gebruiksrechten, blijft te allen tijde bij BSG, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Het is opdrachtgever niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen in relatie tot gestelde verschuldigde bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.
8.2 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op rapporten, voorstellen en andere voor opdrachtgever gerealiseerde producten en/of opgestelde stukken, waaronder aan opdrachtgever geleverde (adres)gegevens c.q. programmatuur blijven te allen tijde bi BSG of haar licentiegevers berusten. Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BSG, genoemde bescheiden en/of producten meer dan eenmaal te gebruiken, te vermenigvuldigen dan wel openbaar te maken c.q. te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze aan opdrachtgever ter hand zijn gesteld.
8.3 Indien enige zaak in gevolge lid 1 of 2 aan BSG toekomt, kan opdrachtgever daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze zaken of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij BSG hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.
8.4 Bij overtreding van het in lid 2, lid 3 en/of lid 6 bepaalde is opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een bedrag van Euro 10.000,- verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van BSG op nakoming, ontbinding, aanvullende schadevergoeding, etc.
8.5 Indien opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld is BSG gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren zelf, voor rekening van opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Opdrachtgever verleent BSG reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor opdrachtgever in gebruik zijnde opstallen, terreinen, etc. te (doen) betreden.
8.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur, of materialen te verwijderen of te wijzigingen, daaronder begrepen elke aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en de geheimhouding van programmatuur.
8.7 Door het verstrekken van een opdracht tot verveelvoudiging van door enig intellectueel eigendomsrecht beschermde objecten/zaken, verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk op enig auteursrecht, dan wel intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt. Opdrachtgever vrijwaart BSG voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, welke voortvloeien uit de verveelvoudiging en/of reproductie door BSG in opdracht van opdrachtgever.


Artikel 9 – Zekerheid

9.1 Indien er op enig moment bij BSG gerede twijfel bestaat of opdrachtgever zijn verplichtingen stipt zal nakomen, is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van BSG terstond genoegzame en in de door BSG gewenste vorm, zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang opdrachtgever daaraan niet voldaan heeft, is BSG gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
9.2 Indien opdrachtgever aan een verzoek als bedoeld in lid 1niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.


Artikel 10 – Klachten, Onderzoek plicht, Verjaring, Nakoming

10.1 Opdrachtgever heeft de verplichting direct na uitvoering van de werkzaamheden en/of direct na aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan opdrachtgever daarop geen beroep meer doen indien hij BSG daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na aflevering c.q. uitvoering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de hierboven aangegeven termijn, verliest opdrachtgever elke aanspraak terzake van gestelde gebreken.  
10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na aflevering c.q. uitvoering.  
10.3 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten/werkzaamheden.  


Artikel 11 – Ontbinding, Overmacht

11.1 Indien:
A. Opdrachtgever – ondanks deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling – niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien voldoet en/of
B. sprake is van faillissement en/of
C. sprake is van surseance van betaling en/of
D. sprake is van onder curatele stelling van de opdrachtgever en/of
E. sprake is van stillegging of liquidatie van diens bedrijf is BSG te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
11.2 Alle situaties van overmacht ontslaan BSG van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van BSG onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van BSG jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van BSG kan worden verlangd.
11.3 Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening en risico van BSG komen zijn: - schade als gevolg van gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen waarvan BSG bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken waarvan BSG bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt - uitoefening door een derde jegens opdrachtgever van één of meer rechten, terzake van een tekortkoming van opdrachtgever en de nakoming van een tussen opdrachtgever en die derde met betrekking tot de BSG geleverde zaken gesloten overeenkomst. - werkstaking, werklieden uitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeerstoringen, bezorgingproblemen ingeval van zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen, zoals woonboten, woonwagens, huizen zonder brievenbus, gesloten flats etc.; gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers (waaronder energiebedrijven en leveranciers van computer- en telefoonapparatuur), storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.
11.4 Indien de overmacht 3 maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat de overmacht langer dan 3 maanden zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder toepassing van enige opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.


Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 Beantwoordt de prestatie van BSG niet aan de overeenkomst, dan is BSG, behoudens het geval van opzet of grove schuld, te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak c.q. uitgevoerde werkzaamheden, vervanging van de afgeleverde zaak/uitgevoerde werkzaamheden of vergoeding van maximaal het gedeelte van het factuurbedrag, verbonden aan niet, niet volledig of niet juist afgeleverde zaak en/of verrichte werkzaamheden.
12.2 Met inachtneming van het gestelde in lid 1 van dit artikel is BSG nimmer gehouden tot vergoeding van enige (gevolg)schade, anders dan aan personen of zaken.
12.3 BSG bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten, voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. Artikel 11 is van overeenkomstige toepassing.
12.4 De aansprakelijkheid van BSG is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de door BSG (en de door BSG ingeschakelde derden) verrichte werkzaamheden en geleverde diensten, waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.
12.5 Opdrachtgever vrijwaart BSG en stelt BSG schadeloos voor alle kosten, schaden en interesten, welke voor BSG mochten zijn ontstaan als direct gevolgd van vordering van derden op BSG terzake van voorvallen, daden of nalatigheden bij of in het kader van de uitvoering van de opdracht, waarvoor BSG ingevolge deze voorwaarden tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk is. Opdrachtgever vrijwaart BSG eveneens voor alle aanspraken van derden op BSG, indien en voor zover er sprake is van verzuim door opdrachtgever in het kader van het gestelde in artikel 8.5 van deze voorwaarden.
12.6 BSG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat haar oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor BSG onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van danwel gebreken in de door opdrachtgever aangeleverde materialen of producten (inclusief documentatie) en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan BSG getoonde monster en later door opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materiaal of producten.


Artikel 13 - Geheimhouding

13.1 Opdrachtgever dient zowel in de precontractuele fase, gedurende de looptijd van de overeenkomst als na afloop van de met BSG gesloten overeenkomst, zich te onthouden van het doen van mededelingen of het op enigerlei wijze verschaffen van informatie aan derden omtrent de door BSG gehanteerde werkwijze c.q. door BSG verstrekte gegevens, alles in de meest ruime zin van het woord.
13.2 Indien BSG zich verbindt om gegevens, die opdrachtgever verstrekt, met behulp van eigen apparatuur te verwerken, staat opdrachtgever er voor in dat de documentatie, die BSG aan opdrachtgever verstrekt, teneinde opdrachtgever in staat te stellen om de te verwerken gegevens op de juiste wijze aan BSG ter verwerking aan te bieden alsmede om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen gebruiken, niet aan een derde zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documentatie niet zonder schriftelijke toestemming van BSG aan derden kenbaar zal worden gemaakt.
13.3 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde, is opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een bedrag van Euro 10.000,- verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van BSG op nakoming, ontbinding, aanvullende schadevergoeding etc.


Artikel 14 – Duur overeenkomsten; Overdracht

14.1 Indien BSG met opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten, die niet in het verrichten van eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van eenmalige levering voorziet, doch die voorziet in het door BSG periodiek verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen periode of, bij gebreke van een zodanige overeenkomst voor een jaar na de totstandkoming van de eerste opdracht.
14.2 Een overeenkomst, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt –behoudens indien en voor zover tijdig, dat wil zeggen 3 maanden vóór afloop van de overeengekomen periode schriftelijk is opgezegd- verlengd voor onbepaalde tijd zonder dat enige formaliteit zal zijn vereist, totdat de overeenkomst door één van beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden schriftelijk zal zijn beëindigd.
14.3 Behoudens uitdrukkelijk, schriftelijke toestemming van BSG is het opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit met BSG gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk over te dragen. Aan een eventuele toestemming kunnen door BSG voorwaarden worden verbonden.


Artikel 15 - Annulering
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke instemming door BSG is opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen c.q. te annuleren. Indien BSG instemt met tussentijdse beëindiging van de overeenkomst- zulks te allen tijde ter uitsluitende beoordeling van BSG- is BSG gerechtigd van opdrachtgever een proportionele vergoeding te ontvangen van de tot dat moment gemaakte kosten, inclusief een redelijke vergoeding voor de gederfde winst.

Artikel 16 – Toepasselijk recht, Bevoegde rechter

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen BSG en opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.
16.2 Geschillen tussen BSG en opdrachtgever, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde Rechter van de plaats van statutaire vestiging van BSG, behoudens indien BSG als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde Rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.


Artikel 17 – Nederlandse tekst
De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

2. Bijzonder Gedeelte

A.       Telemarketing

Artikel 1 – Kosten
Kosten verbonden aan het uitbrengen van aanbiedingen, het bewerken van gegevens, door opdrachtgever ter verwerking aan BSG verstrekt –waaronder kosten verbonden aan plaatsing en groepering van gegevens op informatiedragers- alsmede de meerkosten verbonden aan de inschakeling van derden in het kader van, de uitvoering van de opdracht, mogen separaat aan opdrachtgever worden doorberekend, ook indien geen overeenkomst met opdrachtgever tot stand komt.

Artikel 2 – Uitvoering Werkzaamheden
BSG verricht de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever naar beste vermogen, waarbij BSG, teneinde storing in telecommunicatie- en/of energievoorzieningen en/of gebreken in de door BSG gebezigde apparatuur en daaruit voor opdrachtgever voortvloeiende schade redelijkerwijs zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken, in het belang van opdrachtgever de redelijkerwijs te verlangen voorzorgsmaatregelen en voorzieningen heeft getroffen.

Artikel 3 – Wet- en regelgeving en Gedragscode
Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving alsmede de gedragscode Telemarketing. Opdrachtgever vrijwaart BSG voor enige aanspraken van derden terzake het door opdrachtgever niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 4 – BMNR registraties
Opdrachtgever is verplicht zich voor onder het Bel Me Niet Register (BMNR) vallende campagnes bij het BMNR te registreren alsmede BSG te machtigen als bewerker. Opdrachtgever vrijwaart BSG voor enige aanspraken van derden terzake het door opdrachtgever niet voldoen aan de BMNR registratie verplichtingen.